Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

De fiscaliteit en het fiscaal recht

Gaëtan Van Elder & Associates Staat zijn cliënten bij in de appreciatie van situaties, het plannen van oplossingen, zowel in het bedenken ervan als in de opvolging.

Deze bijstand veruitwendigt zich door een evaluatie van de fiscale gevolgen van de situatie (dikwijls onderschat, met een impact op alle betrokkenen : vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, familieleden en in de Belgische en internationale hoofdtakken van betrokken fiscaliteit) en de uitwerking van verschillende  oplossingen voorafgaand aan een ruling, een voorafgaande beslissing of een voorafgaand akkoord met de fiscale administraties.  

Ze gaat gepaard met het opstellen van overeenkomsten, ad hoc structuren opmaken en de hulp in de verwezenlijking van formaliteiten en verklaringen die erop betrekking hebben. 

Gaetan Van Elder & Associates staat zijn cliënten bij in het kader van fiscale regularisaties en onderhandelingen met de fiscale administratie.
Hij staat zijn cliënten bij wat betreft off shore-entiteiten of structuren die ze houden en meer bepaald de toepassing van de Kaaimantaks.

Gaëtan Van Elder & Associates komt tussen in geval van geschillen met de fiscale administratie in alle stadia van de verschillende administratieve procedures en kijkt er de wettelijkheid van na (aangiften, vraag tot inlichtingen, fiscale controle, bezwaarschrift, belastingaanslag, bevelen, processen-verbaal, beslagen en uitvoeringsmaatregelen, verschillende kennisgevingen…)

Hij verdedigt de belangen van zijn cliënten voor de burgerlijke en strafrechtbanken.

Gaetan Van Elder & Associates is bekwaam in de volgende domeinen  :

    • De optimizering van de verwerving, het houden en de overdracht van onroerende goederen (professionele gebouwen, eerste en tweede verblijven, residentiële eigendom) en roerende goederen (kunstwerken, boten, roerende waarden, intellectuele rechten…) uit België of buitenlands, gehouden door ondernemingen, particulieren en andere entiteiten.

Deze handelingen worden gerealiseerd door de overdracht van titels, afgesplitste rechten (vruchtgebruik- erfpacht – opstel, schenkingen (Belgisch of buitenlands), testamenten… of door gebruikt te maken van Belgische of buitenlandse structuren zoals de stichting, vennootschap van gemeen recht, trust, administratiekantoor, fiducie;

    • De optimizering van de verwerving, het houden en overdragen van de onderneming (inclusief de procedure van due diligence, de overeenkomsten die betrekking hebben op het proces van verkoop, formaliteiten van tegenstelbaarheid);

    • De raad in elke periode van het leven van vennootschappen en rechtspersonen : oprichting, wijziging statuten, verhoging kapitaal, M&A, herstructureringen (fusies, splitsingen en gedeeltelijke splitsingen, overdracht van bedrijfstak of universaliteit…) aankoop van eigen aandelen, vereffening ;

    • De raad aan vennootschapsgroepen dat omvat : structurering en planificatie, localisering van de activiteiten, interco en prijstransfer operaties waarvan de vermindering van de belastbare grondslag en de transfer van winsten (BEPS) en het Europees actieplan / de Europese richtlijn tegen de fiscale ontwijking ATAD

    • De optimizering van de belastingen van winsten, financiële stromen en aftrekken van de onderneming ;

    • De raad voor de bestuurders van de onderneming, aandeelhouders, kaderleden, sportmannen, artiesten teneinde hun professionele activiteiten te optimalizeren, vergoedingen en aanvullende pensioenen (managementvennootschap, salary split, voordeel alle aard, stock options, groepsverzekering…)

    • De internationale fiscaliteit waaronder Europese verdragen, talrijke richtlijnen (DACS, DMF) en verordeningen waaronder bilaterale verordeningen (CDPI en OESO). De Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof van de Rechten van de Mens ;

    • Lancering van activiteiten en/of investeringen of financiering in België en in het buitenland met de vraag tot gebruik van welke adequaat vehikel (filiaal, agentschap, exploitatiezetel, fonds, tax shelter…) ;

    • Advies inzake e-commerce waaronder de lokalisatie van de server en de activiteiten

    • De planificatie van intellectuele rechten (IP) en de inkomsten die eruit voortvloeien (royalties ; voorheffingen ) ;

    • Het structureren van een patrimonium door ondernemingen, particulieren, andere entiteiten ;

    • Het beheer van anti-misbruikbepalingen en risico’s van herkwalificatie in België en internationaal ;

    • Het opstellen van de aangifte van overlijden en wijziging door overlijden;

    • Het advies tot beperking van de successierechten, schenkingsheffingen, buitenlandse wijzigingen (VS, Frankrijk, Duitsland, Spanje,…)

    •  Het optimizeren van de lokale belastingen (taks op de windmolens, onroerende voorheffingen, verkeersbelasting, bezettingsbelasting, kantoortaks, taks op tweeverblijf); 

    • De bijstand aan niet-inwoners die zich willen installeren in België waaronder het beheer van de « exit tax » evenals Belgische inwoners die naar het buitenland willen verhuizen of hun maatschappelijke zetel willen verplaatsen ; 

    • De analyse van de fiscale Belgische implicaties in een internationaal kader die een verband met België aantoont (situatie van goederen, woonst van personen, vennootschapzetels of vestigingen, bron van inkomsten) dankzij zijn kennis van het fiscaal europees recht en internationale overeenkomsten ondertekend met België en de voorkoming dubbele belasting ; 

    • Gaetan Van Elder & Associates bezit eveneens een sterke expertise inzake registratierechten en onroerende BTW ;