Van Elder & Associates
Avocats, Attorneys at law, Advocaten

Ondernemingsrecht (vennootschapsrecht en handelsrecht)

GAETEN VAN ELDER & ASSOCIATES  staat de onderneming en ondernemers bij tijdens verschillende sleutelmomenten van hun professionele evolutie en geeft hen raad bij de juridische en fiscale gevolgen.

Tijdens het begin van de activiteit van de onderneming, haar kapitalisatie, haar financiering in de keuze van het aan te nemen kader voor het oprichten van de vennootschap, het opstellen van deze modaliteiten van het functioeren en de aanstelling van de organen.

Tijdens de verwerving van een activiteit of professionele goederen – en hun financiering – indien het nu op een directe manier is (handelsfonds, bedrijfstak, universaliteit) of langs de aandelen van de vennootschap die de doelactiviteit uitoefenen.

GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES geeft zijn cliënten raad in het kader van wederkerende handelingen (invoer van alle typen, aankoop, overdracht, financiering en hun formele implicaties : studies, regels van belangenvermenging, processen-verbaal) maar eveneens in het kader van complexere handelingen en zelfs strategisch zoals verwervingen, delokalisaties, investeringen, herstructureringen (fusie, splitsing, partiële splitsing), kapitaalvermindering, wederinkoop van eigen aandelen.

Hij staat ook zijn cliënten bij in geval dat de onderneming in moeilijkheden, in geval van ontbinding of vereffening van de ondereming.

GAETEN VAN ELDER & ASSOCIATES vergezelt zijn cliënten in het proces van het afsluiten van de handelsovereenkomsten (huurovereenkomsten, dienstenovereenkomsten, management, verkoopovereenkomst, overdracht handelsfonds, niet-concurrentie, lening, krediet, contracten die betrekking hebben op intellectuele of industriële eigendomsrechten…) partnerschappen (joint-venture, tijdelijke associatie, G.I.E.,…feitelijke vereniging) evenals in het kader van conventionele zekerheden (hypotheek, pand op het handelsfonds, borgstelling,…)

Hij geeft raad aan zijn cliënten in het kader van hun verantwoordelijkheid van bestuurders van onderneming namelijk op het vlak van de preventie en de beperking van de gevolgen met het oog op de bescherming van hun persoonlijk vermogen (aard van de vennootschap en in te vullen statuten, onbeslagbaarheid, huwelijksovereenkomst).

Hij staat zijn cliënten bij in de context van de ontbinding van conflicten tussen aandeelhouders (terugtrekking, uitsluiting, ontbinding, nietigheid AV, voorlopig bewindvoerder, misbruik van meerderheid, van minderheid…) sociale mandatarissen en kaderleden.

GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES heeft een grote ervaring in het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten (clausules die betrekking hebben op de invloed, verdeling van winst, overdracht van titels, oplossing van conflicten) en statuten.

Hij beschikt over een grote ervaring in het kader van de overdracht van een familiale onderneming.  Of het nu gaat over de structurering en de planificatie van deze overdracht, het uitvoeren en de opvolging zowel uit een juridisch als fiscaal oogpunt.

GAETAN VAN ELDER & ASSOCIATES  staat zijn cliënten bij voor alle M&A handelingen : overname van vennootschapen, fusie, splitsing, overdracht van een tak of algemeenheid, fusie op zijn Engels …
Hij komt tussen in de verschillende stappen van deze operaties, precontractueel (letter of intent, due diligence, onderhandeling…) contractueel (aanbod, contract,…) en postcontractueel (closing, waarborg…)

Hij staat zijn cliënten bij in de Leverage Buy Out(LBO) Management Buy Out (MBO).